Afcebir

KVKK AYDINLATMA METİNLERİ

 

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

İNTERNET KULLANICISI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

 

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

 

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel  verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgilere internet adresimizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu

 

Veri Sorumlusu: AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

 

Adresi: Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 No:510/511 Afyonkarahisar/Türkiye

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI veya Birlik” olarak anılacaktır.)

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Birliğin bağlı birimleri, Birlik içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

 

Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

1-Kimlik

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

-Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

2-İletişim

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

-Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

5-Hukuki İşlem

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

-Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

6-Müşteri İşlem

-Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

-Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

8-İşlem Güvenliği

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 

 

 

 

 

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI ve AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI’na bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz

 

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 No:510/511 Afyonkarahisar Türkiye” adresine yazılı olarak veya bilgi@afcebir.gov.tr adresine  e-postanızın Birlik sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya Birliğimizin afyoncevrehizmetleri@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

 

SAYGILARIMIZLA.

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

 

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA GÖRE “İLGİLİ KİŞİ KAMERA İZLEME BİLGİLENDİRME METNİ”

 

1- Video Kamera ile İzleme Yapılmasının Amacı ve Kapsamı Nedir?

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI (Birlik) güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; Birliğin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini koruma amacıyla hareket etmektedir. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12/03/2020 tarihli 2020/212 sayılı “Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması” konu başlıklı kararına uygun olarak sürdürülmektedir.

Birlik 7 gün 24 saat boyunca fiziksel mekân güvenliğini sağlamak ve denetim amacıyla, Birlik hizmet binalarında, tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Birlik kamera kayıtlarının Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında gözetilmesi gereken ilkelere uygun olması adına kişilerin yalnızca görüntü kayıtlarını işlemektedir. Birlik binasında yer alan güvenlik kameraları ile ses kaydı alınmamaktadır.

Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm ilgili kişilere duyurulmakta ve ilgili kişiler aydınlatılmaktadır. Kamera izleme faaliyeti gerçekleştirildiğine ilişkin bildirim yazılarını içeren ön aydınlatma metinleri izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Ek olarak Birlik tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

2- Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Söz Konusudur?

Birlik tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ile Birlik hizmet binalarında, tesislerinde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda Birlik hizmet binalarında, tesislerinde ve fiziken bulunmanız halinde kişisel verileriniz elde edilmektedir. Birlik bünyesinde asılan ya da diğer şekillerde ilgili kişilerin erişimine sunulan ön aydınlatma metinleri aracılığıyla söz konusu ilgili kişiler bilgilendirilmekte ve açıkça aydınlatılmaktadır.

 

3- Birlik’in Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Çalışanların, Stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, vatandaşların ve diğer ilgili kişilerin fiziki olarak Birlik hizmet binalarında, tesislerinde işlenen görüntü kayıtları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına bağlı olarak işlenmektedir.

 

4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimler Erişebilmektedir ?

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Birlik çalışanının erişimi bulunmaktadır. 

5-Kamera Görüntüleri Kimler İle Paylaşılmaktadır?

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi

 •          İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

6-Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Görüntüler Ne Kadar Süre İle Saklanmaktadır ?

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Birlik tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle maksimum 30 gün süreyle saklanmaktadır. 30 günün geçmesiyle veriler kayıt cihazının kapasitesi doğrultusunda otomatik olarak imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Birlik Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 No:510/511 Afyonkarahisar/Türkiye” adresine yazılı olarak veya  bilgi@afcebir.gov.tr adresine  e-postanızın Birlik sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya Birliğimizin  afyoncevrehizmetleri@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

7-Metni Duyurmak, Uygulamak ve Takip Etmekle Yükümlü Birlik Başkanlığıdır.

İşbu Kamera İzleme bilgilendirme metni Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı bünyesinde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 

SAYGILARIMIZLA.

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

PERSONELLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

 

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

 

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni KVKK’nın 10.maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi,  bu verilerin hangi  amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.

 

Veri Sorumlusu

 

Veri Sorumlusu: AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

 

Adres: Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 No:510/511 Afyonkarahisar/Türkiye

 

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI veya BİRLİK” olarak anılacaktır.)

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Birliğin bağlı birimleri, Birlik içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan “sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri” olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları”   başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması  veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir. 

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar  doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;

 

 

 

1-Kimlik

-Ad soyad, Anne – baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

2-İletişim

-Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.

4-Özlük

-Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.

5-Hukuki İşlem

-Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

-Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

8-İşlem Güvenliği

-IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

 

Toplanan kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

 • AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI veya AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI’na bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI’nın görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,
 • AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI işlerinin yürütüldüğü veya AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI’na bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, kamusal ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI işlerinin yürütüldüğü veya AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI’na bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,  Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi  ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI’nın tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 • Çalışanların eğitilmesi ve kariyer gelişimi,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan bankalar, sigorta şirketleri ve diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlarımızın sendikal haklarının korunabilmesi ve sendikal haklarından kaynaklı hizmetlerin sunulabilmesi ve özlük bilgilerinin doğru ve güncel tutulabilmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi,
 • Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin güvenli, verimli ve etkili kullanılmasının sağlanması,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Kurum içince meydana gelebilecek olaylarda denetim ve disiplin sürecinin işletilebilmesi,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • ERP, EBYS ve diğer platformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi,

 amaçlarıyla işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz;

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI ve AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI’na bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri mevzuatı ve her halükârda kanuni süreler dahilinde AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 No:510/511 Afyonkarahisar Türkiye” adresine yazılı olarak veya bilgi@afcebir.gov.tr adresine  e-postanızın Birlik sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya Birliğimizin afyoncevrehizmetleri@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

 

SAYGILARIMIZLA.

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

 

 

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

VATANDAŞ/HİZMET ALAN KİŞİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu

 

Veri Sorumlusu: AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI 

 

Adres: Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 No:510/511 Afyonkarahisar/Türkiye

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI veya Birlik” olarak anılacaktır.)

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Birliğin bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, Birlik içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar  doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

 

 

Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

1-Kimlik

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

-Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

2-İletişim

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

-Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

5-Hukuki İşlem

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

-Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

6-Müşteri İşlem

-Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

-Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

8-İşlem Güvenliği

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Toplanan kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

 • Birlik ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) birliğimiz ve/veya birliğimize bağlı merkez ve birimlerinin hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI ’nın görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,
 • Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-birlik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI işlerinin yürütüldüğü veya AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI ’na bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, kamusal ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,   1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,213 sayılı Vergi Usul  Kanunu, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Birliğimiz ve birliğe bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak hizmetlerimizi geliştirilmesi, hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
 • Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve birlik ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Afyonkarahisar’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilerin/kurumların aldığı hizmet kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması,
 • AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI ve vatandaşlar arasında şeffaf, adil bir iletişim kurmak için iletişim stratejileri oluşturmak,
 • AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI ’nın hizmet ve yatırımlarına yönelik gelen eleştirileri ilgili birimlere iletmek ve halkla ilişkiler açısından alınabilecek önlemleri hazırlamak,
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kapsamında yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek zamanında ve doğru olarak sonuçlandırmak,
 • Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak,

amaçlarıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz;

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI  ve AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI ’na bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri mevzuatı ve her halükârda kanuni süreler dahilinde AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 No:510/511 Afyonkarahisar Türkiye” adresine yazılı olarak veya bilgi@afcebir.gov.tr adresine  e-postanızın Birlik sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya Birliğimizin afyoncevrehizmetleri@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

 

SAYGILARIMIZLA.

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

 

 

 

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI “KİŞİSEL VERİ BAŞVURU VE YANIT PROSEDÜRÜ”

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (Veri Sahibi) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusuna (AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI’NA) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin birliğimize yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında birliğimize yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Yazılı Başvurular:

Birliğimize yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formunun” ıslak imzalı bir kopyasının,

Birliğimize şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 No:510/511 Afyonkarahisar Türkiye” adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.

Elektronik Başvurular:

Birliğimize yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formunun”

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, “Birliğimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “afyoncevrehizmetleri@hs01.kep.tr adresine gönderilmesi suretiyle,
 • Başvuruda bulunan ilgili kişiye ait ve bu ilgili kişi tarafından birliğimize daha önce bildirilen ve birliğimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle,

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin birliğimize ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

Birliğimiz tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, birliğimiz tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

Talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak birliğimize yukarıdaki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir.

 

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İsim…………………….. :

Soy isim………………. :

T.C. Kimlik No……… :

Yabancılar İçin:

Uyruğu…………………. :

Pasaport Numarası/

Kimlik Numarası…… :

E-posta adresi………………. :

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres………………………………. :

Cep Telefonu……………….. :

Fax…………………………………… :

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

□ Çalışan

 

□ Müşteri

 

□ Ziyaretçi

 

□ Eski Çalışan

Lütfen Çalıştığınız yılı ve pozisyonu belirtiniz:

 

 

□ Çalışan adayı/İş başvurusu

Lütfen başvuru tarihini ve başvurulan pozisyonu belirtiniz:

 

 

□ Üçüncü kişi firma çalışanı

Lütfen Çalıştığınız firma/kurum ve pozisyonu belirtiniz:

 

 

□ Diğer (tedarikçi, iş ortağı vb.)

Lütfen firma/kurum adını belirtiniz:

 

 

 

 

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:

Konu:

 

 

 

 

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

.

.

.

.

 

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz (lütfen doldurun)

1

Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-a)

 

2

Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK M.11/1-b)

 

3

Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-c)

 

 

4

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan bu üçüncü kişileri, bilmek istiyorum. (KVKK M.11/1-ç)

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-d)

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi “Seçiminiz” alanına yazınız ve destekleyici belgeleri, ek olarak gönderiniz.

Düzeltilecek veri;

6

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a)Silinmesini talep ediyorum.

b)Yok edilmesini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-e)

Seçiminizi yazı ile yazınız.

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin,

a)Düzeltilmesi,

b)Silinmesi,

c)Yok edilmesi, talebim hakkında yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-f)

Seçiminizi yazı ile yazınız.

 

8

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-ğ)

Kanuna aykırılığa konu olan hususu “Seçiminiz” alanına yazınız vedestekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurulkararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

Kanuna Aykırı İşlenen Veri;

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

   (E-posta yöntemini seçmeniz halinde, size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Elden teslim almak istiyorum.

   (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

İşbu “Başvuru Formu”, birliğimiz ile olan ilişkinizi tespit edebilmek, varsa, birliğimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyebilmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve talebinize ilişkin sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi amacıyla birliğimiz, başvurunuz ile ilgili, kimlik ve/veya yetki tespitine veya talebinize ilişkin ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Birliğimize iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da birliğimize yetkisiz bir başvuru yapılması halinde birliğimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden sorumluluk kabul etmemektedir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, birliğimize yapmış olduğum başvurumun, Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek, tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi)

Adı, Soyadı     :

Tarih               :

İmza                :

 

 

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1.GİRİŞ

Veri sorumlusu olarak Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı (Birlik) için vatandaşları, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (Politika) ile hedeflenen; Birlik ile ilişki kuran vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Kanun) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Birlik tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

2. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu Politikanın temel amacı, Birlik tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Birliğimizin ilişkili olduğu kişilere karşı şeffaflık sağlamak ve ilgili kişileri kişisel verilerin işlenmesi konusunda aydınlatmaktır.

Bu Politika kapsamı; vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ilişkindir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1 Kişisel Verilerin Korunması

Birliğimiz, Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda Birliğimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel önem atfedilmiştir. Kanun’un 6. maddesi uyarınca “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler (Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler) sağlık, cinsel hayat, ile biyometrik ve genetik veriler (Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler) olarak belirlenmiştir. Birlik tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler özel nitelikli kişisel veriler bakımından Kurul’un 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’nda öngörülen yeterli önlemler Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde açıklanan kapsamda alınmakta ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar Birlik bünyesinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde takip edilmekte ve denetlenmektedir.

3.3 Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi ve Kurum Personellerinin Eğitimi

 

Birlik Kanunun 12. maddesinden kaynaklanan görevi gereği, kendi kurum veya kuruluşunda Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller, olumsuzluklar ve uygunsuzluklar Birlikte yer alan sorumlulara bildirilmekte ve bu hususlar nezdinde gereken tedbirleri aldırmaktadır. Birlik tarafından dışarıdan bir hizmet alınan gerçek veya tüzel kişilere kişisel verilerin aktarılması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler içeren ek sözleşmeler yapılmaktadır. Bunlarla birlikte Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmayan, 4857 Sayılı İş Kanunu’na ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na tabi olan veya Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı iştirakinden hizmet alınması sonucu çalışan personelleri ile kişisel verilerin korunması tedbirlerine uyulmasına yönelik sözleşmeler yapmaktadır.  Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na tabi çalışan personeller bakımından ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/12/2019 tarihli ve 2019/393 sayılı Kararı doğrultusunda hareket etmektedir. Bu kapsamda çalışanlara kişisel verilerin korunması hakkı kapsamında uymaları gereken usul ve esaslara dair ve yükümlülüklerini hatırlatan bilgilendirici mahiyette bir metin tebliğ edilmektedir.

Birlik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına, gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Birlik, Anayasa’nın 20. maddesine ve Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Birlik, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Birlik, Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmakta ve rıza alınması gereken durumlarda ilgili kişilerinden rızalarını talep etmekte ve rızaları doğrultusunda bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

4.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Birlik, kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile kamusal güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Birlik veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin haklarını dikkate almaktadır.

4.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Birlik açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Birlik azami özen yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu sebeple Birlik tarafından kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır ve bu hususlarda gerekli tedbirleri almaktadır.

4.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Birlik, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Birlik, yürütmekte olduğu faaliyet ile bağlantılı ve faaliyetleri ve kamusal hizmetleri için gerekli olan kadar kişisel veri işlemektedir.

4.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Birlik, kişisel verileri, ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple Birlik, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

 

4.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Birlik, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya kurum politikaları gereği işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Birlik öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve Birliğin saklama politikasında belirtilen süre kadar saklamaktadır. Birlik kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 5.2 başlığı (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

5.1 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

a) İlgili kişinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri ilgili kişinin açık rızasıdır. Kişisel ilgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir.

b) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 İlgili kişinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

c) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

d) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

 İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

e) Birliğin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Birliğimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

f) Kişisel İlgili kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

 İlgili kişinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

g) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

h) Birliğin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Birliğimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

5.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Birliğimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

a) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Birlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. 

Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

1-Kimlik

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

-Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

2-İletişim

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

-Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

4-Özlük

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

-İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5-Hukuki İşlem

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

-Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

6-Müşteri İşlem

-Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

-Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

8-İşlem Güvenliği

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

7. İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Birlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Birlik, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin sahip olduğu haklar konusunda ilgili kişinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda Birlik içerisinde ve ortak kullanım alanlarında kolayca görebilecekleri ön aydınlatma bilgilendirmeleri ve aydınlatma metinleri yerleştirmiştir. Birlik web sitesinde bu politika ile birlikte süreç ve kişi bazlı aydınlatma metni, çerez politikası, başvuru formu da yayınlanmıştır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Birlik, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ilgili kişinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu kapsamda;

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi

 •         İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

Birliğin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Birliğin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için; kanunlarda öngörülen hâllerin varlığı ise;

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında yetkili kişi kurum kuruluşlarla paylaşılması gerekliliği var ise;

aktarılmaktadır.

9. BİRLİK TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Birlik hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi

 •         İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

10.BİRLİK KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Birlik nezdinde, Birliğin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanunu’nun 5. maddesinde ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler aydınlatılmak suretiyle işlenmektedir.

Birlik, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürürlüğe sokulan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda Birlik kişisel veri envanteri içerisinde aşağıdaki veri kategorilerinde yer alan kişisel veriler bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Veri Kategorisi

1-Kimlik

2-İletişim

4-Özlük

5-Hukuki İşlem

6-Müşteri İşlem

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

8-İşlem Güvenliği

 

Bilgisi verilerini ifade etmektedir.

11. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

 

Birlik, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen durumlarda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler Birliğin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak, Birliğin uygulamaları ve kamu teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklamaktadır

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürürlüğe konulan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Birliğin politikalarına istinaden veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Birlik bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca hareket etmektedir.

12. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

Birlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak ilgili kişinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişiye yol göstermektedir ve Birlik, ilgili kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve ilgili kişilere gereken bilgilendirmenin yapılması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

12.1 Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

12.2. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 12.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 

b. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarati faaliyetler kapsamında işlenmesi,

d. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel verisi işlenen ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 12.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

b. Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

12.3. Kişisel İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bu Politikada belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuru formunu doldurup imzalayarak Birliğe ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda düzenlemeler Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve aydınlatma metinleri içerisinde yapılmıştır.

İlgili kişi,

www.afcebir.gov.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile“Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 No:510/511 Afyonkarahisar/Türkiye” adresine iletilmesi veya şahsen başvuru,

Formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun afyoncevrehizmetleri@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Birliğe daha önce bildirilen ve Birliğin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla bilgi@afcebir.gov.tr adresine başvuru yapılması

yolları ile haklarını kullanabilir.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Birliğe iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 Veri Sorumlusu        : Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı

 

Adres                          : Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası (Karaman İş Merkezi) Kat:6 No:510/511 Afyonkarahisar/Türkiye

 Aşağıda politikanın incelenmesinde yardımcı olunması için tanımlar ve kişisel verilerin işlenme amaçları ve aktarılma amaçları tablosu sunulmuştur.