Afcebir

Birlik Tüzüğü

Madde 1 – Birliğin adı Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği’dir. Birliğin kısa adı AFÇEBİR’dir.

Madde 2 – Birliğin Merkezi Afyonkarahisar’dır.

Madde 3 – Birliğin hizmet ve çalışma alanı Birliğe üye olan Mahalli İdarelerinin (belediyeler ve il özel idare) yetki alanlarıyla sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır. Birliğe üye olan Mahalli İdareler Ek 1’deki tabloda verilmiştir.

Madde 4 – Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Belediyesi, Bolvadin, Bayat, Çobanlar, Çay, Hocalar, İhsaniye, Sandıklı, İsçehisar, Sinanpaşa, Emirdağ ve Şuhut İlçesi Belediyeleri ile Anıtkaya, Beyyazı, Büyükkalecik, Çayırbağ, Çıkrık, Değirmenayvalı, Erkmen, Fethibey, Gebeceler,  Susuz, Sülümenli, Sülün, Dişli, Kemerkaya, Özburun, Akkonak, Deresinek, Eber, İnli, Karacaören, Karamık, Koçbeyli, Pazarağaç, Kocaöz, Çiçektepe, Doğanlı, Kınık, Ahurhisar (Yeşilhisar), Bozhöyük, Döğer, Gazlıgölakören, Karacaahmet, Yaylabağı, Alanyurt, Seydiler, Akharım, Ballık, Başağaç, Karadirek, Kızık, Örenkaya, Sorkun, Yavaşlar, Ahmetpaşa, Düzağaç, Güney, Küçükhüyük, Nuh,  Tınaztepe, Tokuşlar, Atlıhisar, Balçıkhisar, Karaadilli, Karacaören, Kayabelen, Kusura, Gömü, Gazlıgöl Belde Belediyeleri Birliğin kurucularıdır.

Madde 5 – Birliğin amacı; Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliğine üye olan yerel yönetimlerin sınırları içinde yaşayan bireylerin ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, bu çerçevede çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atıklarla ilgili gerekli önlemleri Birlik Meclisinin verdiği karar ve yetkiler doğrultusunda sağlamaktır.

Birlik, amacını gerçekleştirmek için her türlü araştırma, etüt, proje ve tesisi yapmak ve işletme, hizmet için gerekli olacak taşınır ve taşınmaz malları edinmek, teknik ve idari personel istihdam etmekle yetkili ve görevlidir.

Birlik Belediye Kanunun ve İl Özel İdaresi Kanunu ile bu yerel yönetimlere verilen çevre ve çevre sağlığı, temizlik, sıvı ve katı atıklarla ilgili hizmetleri yapar ve yaptırır.

 

 

Madde 6 – Birliğin organları şunlardır.

1- Birlik Meclisi

2- Birlik Encümeni

3- Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 7 – Birlik Meclisi, birliğin karar organıdır. Birlik Meclisi Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin ve Afyonkarahisar Belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği üçer üye ile diğer birlik üyesi Belediyelerin meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri birer üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Birliğin üyesi olan İl Özel İdaresi için Vali, belediyeler içinde belediye başkanları birlik meclisinin doğal üyesidir. Meclis, üye tam sayısına doğal üyelerde dahildir. Vali ve belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir. Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer. Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir. Belediye Başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerini kaybedenler, birlik meclis üyeliğini de kaybetmiş olurlar. İl Özel İdaresi, belediye idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeliği sona erer. Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler.

Madde 8 – Birlik meclisine üye mahalli idarelerden İl Genel Meclisinin ve Afyonkarahisar Belediye Meclislerinin kendi üyeleri arasından seçeceği 3′ er üye ile diğer birlik üyesi belediyelerin Meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri 1’er üye ile temsil edilir.

Madde 9 – Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Borçlanmaya karar vermek.

d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

f) Şartlı bağışları kabul etmek.

g) Dava konusu olar ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.

h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.

i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.

j) Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.

k) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.

l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

 

 

Madde 10 – Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülkî idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri (iki asıl, iki yedek) seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar.

Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.

 

Birlik Meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda birinci başkan vekili, onunda bulunmaması durumunda 2. başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Üye Mahalli İdarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa, birlik başkanı o mahalli idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye mahalli idarelerin meclisleri; ilk toplantılarında yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin fesh edilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.

Meclis Başkanlık Divanı

Madde 10 – Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülkî idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri (iki asıl, iki yedek) seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar.

Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.

Birlik Meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda birinci başkan vekili, onunda bulunmaması durumunda 2. başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Üye Mahalli İdarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa, birlik başkanı o mahalli idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye mahalli idarelerin meclisleri; ilk toplantılarında yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin fesh edilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.

Madde 11 – Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Birlik başkanı, üye mahallî idare meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilân edilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usûlleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında 5355 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanunu’nun belediye meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 12 – Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını meclise geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir yada bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Afyonkarahisar Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Madde 13 – Kesinleşen meclis kararları Afyonkarahisar Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

Madde 14 – Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 15 – Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği (7) üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilir. Encümen üyelerinin farklı mahalli idarelerin üyelerinden teşekkül eder.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü (genel sekreter) veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik Meclisi Üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.

Birlik Meclisinin feshi durumunda yeni birlik oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler Afyonkarahisar Valisi tarafından Kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

Madde 16 – Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarına yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.

g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

Madde 17 – Birlik encümeni, ayda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

Birlik Meclisi ile Birlik Encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları hergün için ( 1500 ) gösterge rakamının Devlet Memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Birlik Meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde 24 günü geçemez.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

 

 

Madde 18 – Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10’uncu maddesindeki usullere göre seçer.

Madde 19 – Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.

c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.

e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Birlik Meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.

i) Birlik Meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.

j) Birlik personelini atamak.

k) Birliği denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

n) Temsil, ağırlama, tanıtım ve tören giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

o) Birliğin çalışmasıyla ilgili yönerge veya talimat hazırlamak/hazırlatmak.  

 

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanunu’nun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

Madde 20 – Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilâtı birlik başkanı, birlik müdürü, yazı işleri, malî işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur.  Birlik teşkilat şeması Ek 2’de yer almaktadır. Birlik teşkilatların görevleri hazırlanan yönetmelik, yönerge veya talimatlarda ayrıntıları belirtilecektir.

Madde 21 – Birlik müdürünü (genel sekreter), birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü (genel sekreter) ve birim amirlerinin atamalı hakkında meclise bilgi verir.  Birlik Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Madde 22 – Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne (Genel Sekreterine) devrettiğini bir yönerge ile belirler.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 23- Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.

b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e) Kira ve faiz gelirleri.

f) Bağışlar.

g) İşletme ve teşebbüs gelirleri.

h) Diğer gelirler.

Madde 24 – Birliğin giderleri şunlardır:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.

b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.

f) Dava takip ve icra giderleri.

g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.

h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.

i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

k) Birliğin görev yetki ve faaliyetleri kapsamında yapılan her türlü giderleri.

Madde 25 – Üye Mahalli İdareler her yıl bütçelerindeki kesinleşmiş gelirlerinin binde üçünü (0,003) 2013 yılından itibaren Birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak Birliğe öderler. Binde üçlük faaliyet giderleri katılım payına ilave olarak Birlik yeni lot veya önemli bir yatırım yaptığında Birlik bütçesi yetersizliği sebebiyle yatırım maliyeti Birliğe üye Mahalli İdarelerin yatırım yapıldığı yıldan önceki yıldaki nüfuslarına göre Birlik Encümeninin tespit ettiği oranda tahakkuk ettirilir.

Madde 26 – Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü (genel sekreter), bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Madde 27 – Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Madde 28 – Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

Madde 29 – Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini Vali Yardımcısı veya birlik müdürüne (genel sekreter) yazılı olarak ve kapsamını belirtmek şartı ile devredebilir.

Madde 30 – Birlik meclisi bütçeden önce yatırım planı ve çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, yatırım planı ve çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadırlar.

Madde 31 – Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü ve bu tüzüğe dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere, Birlik harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Birlik, gerektiğinde çevre belediyelerle ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarla imzalayacağı protokol çerçevesinde işbirliği yapabilir.

Madde 32 – Hesap işleri birimi yetkilisinin görevleri şunlardır:

  • Birliğin bütçesini hazırlamak,
  • Birliğin gelir ve gider bütçeleri ile ilgili defter kayıtlarını tutmak ve hesap işlerini yapmak,
  • Birlik bütçesine konulan gelirleri tahsil etmek veya ettirmek,
  • Birlik gider bütçesindeki ödeneklere ait giderlerin ödenmesini sağlamak,
  • Mutemetlere verilen avans ve adlarına açılan kredilerle ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsup etmek, kalan avans kredi varsa araştırmak ve mahsubunu sağlamak,
  • Bütçe kesin hesaplarını hazırlamak ve yetkili kuruların onayına sunmak,
  • Kanun ve diğer mevzuatla belediye Hesap işleri birimi ve muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 33 – Birlikte, meclis ve encümen karar defteri ile gelen ve giden evrak kayıt defteri ve üye kayıt defteri ile tüzüğün 32’nci maddesinde öngörülen düzenlemeye göre tutulması gereken kayıt ve hesaplar tutulur. Kayıt ve hesaplar bilgisayarla tutulabilir.

Birliğin gelirleri, bir alındı ile tahsil edilir ve paraları bankada muhafaza edilir.

Birliğin giderleri, “Birlik Harcama Belgeleri Yönetmeliği”nde belirtilen evrak ile yapılır.

Madde 34 – Birlik Hizmetlerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası birliğin mali durumu, hizmetin ivediliği, özellik arz etmesi ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak hizmetler vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle yapılır.

Madde 35 – Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye Mahalli İdarelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir.

Madde 36 – Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 12 ve 13 ‘üncü maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Madde 37- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve Afyonkarahisar Valisinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

Madde 38 – Üye Mahalli İdare Birimlerinden herhangi birisi bu tüzük ile tespit ve tayin edilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Birlik Meclisinin kararı ile birlikten çıkarılırlar.

Bu takdirde ayrılan üyenin birlikteki hak ve alacakları ayrılış tarihinden itibaren bir yıl süre ile bloke edilir ve birlik meclisinin kararına göre işlem yapılır.

Madde 39 – Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Valinin onayı ile gerçekleşir

Madde 40 – Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tavsiyesinin, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Madde 41 – Tüzükte yer almayan hususlarda, hizmetin yürütülmesiyle ilgili 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun hükümleri öncelikli olmak üzere Birlik Tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Birlik tüzüğündeki değişiklikler Birlik Meclisi kararı ile yapılır.

Madde 42 – Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.

O L U R

 

……/……/2019

(İMZA)

   Mustafa TUTULMAZ

    Vali

 

 

 

EK 1- ÜYE BELEDİYE LİSTESİ

İLÇE

S.N.

ÜYE BELEDİYELER

MERKEZ

1

Afyonkarahisar Belediyesi-1012

2

Beyyazı Belediyesi-1062

3

Kocatepe (Büyükkalecik) Belediyesi-1063

4

Değirmenayvalı Belediyesi-1066

5

Erkmen Belediyesi-1067

6

Fethibey Belediyesi-1068

7

Gebeceler Belediyesi-1069

8

Işıklar Belediyesi-1070

9

Nuribey Belediyesi-1071

10

Salar Belediyesi-1072

11

Susuz Belediyesi-1073

12

Sülümenli Belediyesi-1074

13

Sülün Belediyesi-1075

14

Çayırbağ Belediyesi-1064

15

Çıkrık Belediyesi-1065

BAYAT

16

Bayat Belediyesi-1014

BOLVADİN

17

Bolvadin Belediyesi-1015

18

Dişli Belediyesi-1078

19

Özburun Belediyesi-1080

EMİRDAĞ

20

Davulga Belediyesi-1101

21

Emirdağ Belediyesi-1020

22

Gömü Belediyesi-52579

ÇAY

23

Karamıkkaracaören Belediyesi-1086

24

Pazarağaç Belediyesi-1088

25

Çay Belediyesi-1016

ÇOBANLAR

26

Kocaöz Belediyesi-1089

27

Çobanlar Belediyesi-1017

İSCEHİSAR

28

Seydiler Belediyesi-1026

29

İscehisar Belediyesi-1006

HOCALAR

30

Hocalar Belediyesi-1022

İLÇE

S.N.

ÜYE BELEDİYELER

SANDIKLI

31

Akharım Belediyesi-1035

32

Sandıklı Belediyesi-1008

SİNANPAŞA

33

Ahmetpaşa Belediyesi-1037

34

Akören Belediyesi-1038

35

Düzağaç Belediyesi-1039

36

Küçükhüyük Belediyesi-1043

37

Kılıçarslan Belediyesi-1041

38

Kırka Belediyesi-1042

39

Serban Belediyesi-1045

40

Sinanpaşa Belediyesi-1009

41

Taşoluk Belediyesi-1046

42

Tınaztepe Belediyesi-1047

İHSANİYE

43

Döğer Belediyesi-1108

44

Gazlıgöl Belediyesi-1109

45

Kayıhan Belediyesi-1112

46

Yaylabağı Belediyesi-1024

47

İhsaniye Belediyesi-1007

ŞUHUT

48

Karaadilli Belediyesi-1058

49

Şuhut Belediyesi-1011

SULTANDAĞI

50

Sultandağı Belediyesi-1010

51

Dereçine Belediyesi-1049

52

Yeşilçiftlik Belediyesi-1054

DİNAR

53

Dinar Belediyesi-1019

54

Haydarlı Belediyesi-1092

55

Tatarlı Belediyesi-1097

EVCİLER  

56

Evciler Belediyesi-1021

KIZILÖREN

57

Kızılören Belediyesi-1023

 

58

İl Özel İdare