Sayaç

TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR.

1 – İDARENİN ADI                : Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği

a - Adres                          :  Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Karaman İş Merkezi Kat:6 Daire: 510-511 03200 Merkez/AFYONKARAHİSAR

b. Telefon ve Faks Numarası    : 0 272 214 28 03 - 0 549 239 49 00-01 Faks: 0 272 214 28 04

c. Elektronik Posta Adresi  :      bilgi@afcebir.gov.tr

2- İHALE KONUSU

2.1. İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı      : Afyonkarahisar İli, Merkez İlçe, Akçin Mahallesi 445 Ada 9 parsel nolu Birliğe tahsisli alan üzerinde, Veysel Karani Mah. 3419 Sok Kapı No:60/10-12 adresinde yaklaşık 1000 m2 alan üzerinde kurulmuş olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin 5 (beş) yıl işletilmesi, tıbbi atık üreticilerinden Tıbbi Atık Yönetim Planına göre tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon yapılması işidir.

2.2. İhalenin Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45nci maddesine göre yapılacaktır.

2.3. İhalenin Yapılacağı Yer, tarih ve Saati: İhale, Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonu, 26/12/2018 tarihinde saat 11:00’de yapılacaktır.

2.4. İhale süresi: İhalenin süresi, 5 yıl olup işe başlama ve bitim tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

İşe başlama tarihi: 01.07.2019, İş Bitim tarihi: 30.06.2024

2.5. Teklif Dosyalarının Teslimi: Teklif dosyasının İhale Komisyon Başkanlığına, ihale saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.

3 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI VE MUAMMEN BEDEL İLE GEÇİCİ TEMİNATI:

3.1. Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Çevre Hizmetleri Birlik Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, 1.000 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 1.120 TL doküman bedelini Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği Halkbankası Afyonkarahisar Şubesindeki TR10 0001 2009 1830 0006 0000 14 IBAN nolu hesap yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

3.2. İşin 2019 yılı için tesis katılım bedeli K.D.V hariç 60.000 Türk Lirasıdır.

3.3. Geçici teminat bedeli 9.000 Türk Lirasıdır. (5 yıllık tesis katılım bedelinin toplamı olan 300.000 TL’nin %3’ü üzerinden geçici teminat hesaplanmıştır.) Nakit olması durumunda Birlik hesabına yatırılacak, mektup olması durumunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26ncı maddesine göre süresiz olacaktır).

4 - İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

4.1 İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

4.2 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

4.3 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.

a.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticaret Sicil Gazetesi).

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.4 İmza sirkülerini vermesi

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5 İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

4.6 Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

4.7. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

4.8. Tıbbi Atık Toplama Araçları Sahiplik Belgesi veya Kira Sözleşmesi (En az 2 adet),

4.9. Teknik şartnamede belirtilen Personel ve Araçların çalıştırılmasına dair noter onaylı Taahhütname,

4.10. İstekli, minimum 50 ton/ay tıbbi atığın, toplama ve taşıma işi ile birlikte, sterilizasyon işlemine tabii tutulduğu tek bir sterilizasyon tesisini kurmuş ve işletmiş veya kurmuş ve işletiyor olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerin tamamını İdare’ye sunacaktır.

a) Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya ilgili Belediyesinden onaylı tesisin işletim sürecinde beyan edilen son 6 aylık sterilize edilmiş tıbbi atık miktar beyanları,

c) Sterilizasyon tesisini kurmuş ve toplama, taşıma işi ile birlikte en az 2 yıldır işletmiş ve/veya işletiyor olduğuna dair ilgili Belediyesinden alınan yazı.

4.11 Geçici teminat mektubu veya Birlik hesaplarına nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu,

4.12 İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.13. İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik, idari şartname, sözleşme ve diğer evraklar)

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 


İlgili Fotoğraflar

Başkan


Mehmet ZEYBEK

Eğitim Sunumları

Faaliyet Raporları

Meclis Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler

Mevzuatlar

Yönetim Planları