Sayaç

KATI ATIK ÖN İŞLEM VE KOMPOST TESİSİ İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

 

Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisinin İşletmesi İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine Göre Açık Teklif(artırma) Usulü ile ihale edilecektir.

 

KATI ATIK ÖN İŞLEM VE KOMPOST TESİSİ İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği

1 - İhalenin Konusu:

Afyonkarahisar İli Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisine gelen evsel atığın ön işleme tabi tutulacağı değerlendirilebilir malzemelerin, inorganik ve organik malzemelerin ayrıştırılacağı ve organik kısımdan kompost üretimi yapılacak olan Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisinin 01.10.2016 ile 31.12.2022 tarihleri (75 ay) arasında işletilmesi işini (KATI ATIK KULLANIMINI) kapsamaktadır. İhale sonucu belirlenen aylık Katı Atık Kullanım bedeli Yüklenici tarafından İdareye ödenecektir. İdare Yükleniciye herhangibir bedel ödemeyecektir.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                    :  Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği

2.2. İlgili Birim                       :  Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği

2.3. İlgili Adres                      :  Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası. Kat:5 Daire:510-511 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

2.4. İletişim Telefonu, Faks    :  0272 214 28 03 - 0272 214 28 04

2.5. İhalenin Yapılacağı yer    :  Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Afyonkarahisar Belediyesi Kat:3 Encümen Toplantı Salonu)

2.6. İhale Tarihi ve Saati         :  27/07/2016 Çarşamba günü Saat: 11:00

2.7. İhale Usulü                      :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine Göre Açık Teklif(artırma) Usulü

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

3.1. İhale konusu için Katı Atık Kullanım bedeli alınacaktır. Söz konusu iş için KDV hariç  aylık 5.000 TL, işin süresi boyunca (01.10.2016-31.12.2022) muhammen bedeli 375.000 (üçyüz yetmiş beşbin türklirası) TL olarak belirlenmiştir. Aylık bedel üzerinden artırım yapılacaktır. İhale sonucu belirlenen aylık Katı Atık Kullanım bedeli her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranlarındaki katsayı ile güncellenecektir.

3.2. İhale konusu işin geçici teminatı, muhammen bedelin toplam tutarı olan 375.000,00 TL’nin % 3’ü (yüzde üç) olup, 11.250,00 TL’dir. Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, kesin teminatın haricinde EK KESİN TEMİNAT alınacaktır. Ek kesin teminat 200.000 TL olacaktır.

4 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinden(Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası. Kat:5 Daire:510-511 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR), 200,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :

5.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.3. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

5.4. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin yukarıda ilk üç maddede belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması,

5.5. İhale şartnamesinde belirlenen Geçici teminata ait dekont belgesi veya banka teminat mektubu,

5.6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

5.8. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

5.9. Benzer iş olarak kabul edilecek belgeler:

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi İşletmesine ait Lisans Belgesi veya

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi İşletmesi veya

Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisi İşletmesi veya

Çöplerin toplanması, taşınması, cadde ve sokakların el ve süpürge makinesi ile süpürülmesi hizmet işlerine ait İş Bitirme veya İş Teyit Belgesi veya Referans Belgesi Benzer İş olarak kabul edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.


Başkan


Mehmet ZEYBEK

Eğitim Sunumları

Faaliyet Raporları

Meclis Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler

Mevzuatlar

Yönetim Planları