Sayaç

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR.

1 – İDARENİN ADI                : Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği

a - Adres                          :  Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Karaman İş Merkezi Kat:6 Daire: 510-511 03200 Merkez/AFYONKARAHİSAR

b. Telefon ve Faks Numarası    : 0 272 214 28 03 - 0 549 239 49 00-01 Faks: 0 272 214 28 04

c. Elektronik Posta Adresi  :      bilgi@afcebir.gov.tr

2- İHALE KONUSU

2.1. İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı      : Birliğimize ait Veysel Karani Mahallesi Küme Evleri 60. Sokak 445 Ada 8 ve 9 nolu parsellerde bulunan mevcut Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi, Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisi, Sızıntı Suyu Yönetimi veya Bertarafı, Yedi İlçedeki (Çay, Bolvadin, Emirdağ, Sandıklı, Sinanpaşa, İhsaniye ve Şuhut) aktarma istasyonlarından katı atıkların taşınması ve Katı Atık Aktarma İstasyonları işletilmesi işlerine ilave olarak yüklenici tarafından kurulacak Yeni Lot Alanları, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi,  Biyometanizasyon Tesisinin ve Elektrik Enerji Üretim Sisteminin ilgili yönetmelikler ve Şartname hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından hazırlanacak projeye göre yapılması, ÇED Raporu ve diğer izinlerin alınması, tesislerin kurulması, tesislerin kurulumundan sonra izinlerin alınması ve tüm tesislerin işletilmesi işlerini kapsamaktadır. Yukarıda sayılan tüm işler “Entegre Katı Atık Yönetimi” olarak ifade edilecektir.

2.2. İhalenin Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45nci maddesine göre yapılacaktır.

2.3. İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati: İhale, Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonu, 26/12/2018 tarihinde saat 11:30’da yapılacaktır.

2.4. İhale süresi: İhalenin süresi, toplamda 19 yıl olup İhale kapsamında tesislerin kademeli olarak işe başlama tarihleri Sözleşme Tasarısı Madde-9’da belirtilmiştir. Entegre Katı Atık Yönetimi İhalesinin İş bitim tarihi 31.12.2037’dir.

2.5. Teklif Dosyalarının Teslimi: Teklif dosyası İhale Komisyon Başkanlığına, ihale saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.

3 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI VE MUHAMMEN BEDEL İLE GEÇİCİ TEMİNATI:

3.1. Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Çevre Hizmetleri Birlik Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, 1.000 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 1.120 TL doküman bedelini Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği Halkbankası Afyonkarahisar Şubesindeki TR10 0001 2009 1830 0006 0000 14 IBAN nolu hesap yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

3.2. İşin 2019 yılı için yıllık katı atık kullanım bedeli KDV hariç 60.000,00 Türk Lirasıdır. 2021 yılından itibaren katı atık kullanım bedeli İdare’ye ödenecektir. İşin süresi olan 19 yıllık süreçte toplam katı atık kullanım bedeli KDV hariç 1.020.000,00 Türk Lirasıdır.

3.3. Katı Atık kullanım bedeli haricinde üretilecek elektriğin satış bedeli üzerinden sözlü artırım sonucu belirlenen oran üzerinden Birliğe katılım payı verilecektir.

3.4. Geçici teminat bedeli 30.600,00 Türk Lirasıdır. (İşin süresi olan 19 yıllık süreçte toplam katı atık kullanım bedeli olan 1.020.000,00 TL bedelin %3’ü üzerinden geçici teminat hesaplanmıştır.) Nakit olması durumunda Birlik hesabına yatırılacak, mektup olması durumunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26ncı maddesine göre süresiz olacaktır).

4 - İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.2 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

4.3 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticaret Sicil Gazetesi)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.4 İmza sirkülerini vermesi

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5 İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

4.6 Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

4.7. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

4.8. Teknik şartnamede belirtilen Personel ve Araçların çalıştırılmasına dair noter onaylı Taahhütname,

4.9 Geçici teminat mektubu veya Birlik hesaplarına nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu, Nakit olması durumunda Birlik hesabına yatırılacak, mektup olması durumunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26ncı maddesine göre süresiz olacaktır).

4.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.11. İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik, idari şartname, sözleşme ve diğer evraklar)

4.12. İhale üzerinde kalan İstekliden ihale şartnamesi ekinde yer alan Teknik Şartnamede istenilen tesislerin şartname ve mevzuata uygun olarak tesisleri (Biyometanizasyon Tesisi, Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi) ve/veya teknolojik gelişmelere göre yeni sistemler kuracaklarına dair Noter onaylı taahhütname,

4.13.  Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

- Entegre Katı Atık Yönetim işinin yapılması,

- Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapılması veya İşletmesi,

- Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisi yapılması veya işletilmesi,

- Katı Atık Ön İşlem Tesisindeki makinelerin Temini veya montajı,

- Biyometanizasyon Tesisi Yapılması veya işletilmesi,

- Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi Yapılması veya işletilmesi,

- Biyogazdan veya çöp gazından Elektrik Üretim Tesisi kurulması veya İşletilmesi,

Kamu veya özel sektöre yapılan yukarıda belirtilen işler ayrı ayrı Benzer İş olarak kabul edilecektir. İşin yapıldığı İdareye benzer iş kapsamındaki işlerin onaylatılması gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 


İlgili Fotoğraflar

Başkan


Mehmet ZEYBEK

Eğitim Sunumları

Faaliyet Raporları

Meclis Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler

Mevzuatlar

Yönetim Planları