Sayaç

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA TOPLANMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ İKİNCİ BÖLGE İHALESİ YAPILACAKTIR.

1.İDARENİN ADI                 : Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği

a. Adres                                 : Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Karaman İş                                         Merkezi Kat:6 Daire:510-511  AFYONKARAHİSAR

b. Telefon ve Faks Numarası: 0-272-214-28-03 / 0-272-214-28-04

c. Elektronik Posta Adresi    : bilgi@afcebir.gov.tr

2. İHALE KONUSU

a. Niteliği-Miktarı                 : Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği hizmet sınırları dâhilinde bulunan konut, market, işyeri, satış noktası, kamu kurum ve kuruluşları, iş ve alış veriş merkezleri, okullar, sağlık kurumları, sanayi işletmeleri (İstemeleri halinde ambalaj atıklarını bedelsiz belediyenin toplama sistemine verecek Organize sanayi bölge yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri),  vb. yerlerde oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve çevre lisanslı toplama-ayırma tesisine veya geri dönüşüm tesisine kadar taşınması ve ayrıştırılması işi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesinin göre açık teklif usulü ile ambalaj atığı bedeli üzerinden 2 (iki) yıl olmak üzere ihaleye sunulmuştur.

b. Yapılacağı Yer, tarih ve Saati: İhale, Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26/12/2018 Çarşamba günü saat 10:30’da yapılacaktır.

c. Teklif Dosyalarının Teslimi: Teklif dosyası ihale komisyonu başkanlığına, ihale saatinden önce teslim edilmesi gerekmektedir.

3. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI VE MUAMMEN BEDEL İLE GEÇİCİ TEMİNATI:

3.1. Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Çevre Hizmetleri Birlik Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, 1.000 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3.2. İhale doküman bedelinin yatırılacağı Hesap No; Ziraat Bankası TR71 0001 0000 2148 4018 7150 01

3.3. İşin süresi boyunca (2 yıllık) ambalaj atığı bedeli K.D.V hariç 120.000 Türk Lirasıdır.

3.4. Geçici teminat 3,600 Türk Lirasıdır. Nakit olması durumunda Birlik hesabına yatırılacak, mektup olması durumunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ncı maddesine göre süresiz olacaktır.

4. İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

4.1. İsteklilerin, ihale gün ve saatinde ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4.2. İhaleye yabancı istekli giremez

4.3.İsteklinin tebligat yapılması için adres belgesi

4.4 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.

a.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticari Sicil Gazetesi)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5 İmza sirkülerini vermesi

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6 İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

4.7 Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden       sonra alınmış olmalıdır),

4.8 Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış     olmalıdır),

4.9 Ambalaj atıkları Toplama Araçları Sahiplik Belgesi(ruhsat) veya Kira Sözleşmesi (En az 3     adet),

4.10 Lisanslı bir toplama ayırma tesisinin olması ve bu lisans belgesini ihaleye girebilmek için           ihale dosyasına koyması gerekmektedir.

4.11 Geçici teminat mektubu veya Birlik hesaplarına nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu,

4.12 İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.13 İhale dokümanlarına uygun olarak işin yapılacağına dair Noter onaylı taahhütname,

4.14 İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanları (teknik, idari şartname, sözleşme ve diğer evraklar)


Başkan


Mehmet ZEYBEK

Eğitim Sunumları

Faaliyet Raporları

Meclis Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler

Mevzuatlar

Yönetim Planları